กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาค 2/2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร (English Program) ภาคปกติ ประจำภาค 2/2560

วันปฐมนิเทศ ♣ วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
กำหนดการ ◊ กำหนดการปฐมนิเทศ