ประกาศผลการสอบคัดเลือก กรณีสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค 2/2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือก กรณีสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค 2/2560
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 49 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 5/2560)
ดูผลการสอบสัมภาษณ์ (กรุณาอ่านประกาศให้ครบทุกหน้านะคะ)
หมายเหตุ

: กำหนดการปฐมนิเทศจะแจ้งต้นเดือนธันวาคม 2560