กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาค 1/2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (English Program) และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ ประจำภาค 1/2560

วันปฐมนิเทศ ♣ วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
กำหนดการ ◊ กำหนดการปฐมนิเทศ