ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กรณีทุน ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประจำภาค 1/2560

ตามที่คณะกรรมการคัดกรองได้พิจารณาใบสมัครของผู้สมัครกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

ดูรายละเอียด