ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค1/2560(รอบ 3)

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำภาค1/2560
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 48 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3/2560)
: ดูผลการสอบสัมภาษณ์ (กรุณาอ่านประกาศให้ครบทุกหน้านะคะ)
หมายเหตุ

: กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการวันธรรมดา ไม่เปิดการเรียนการสอนในภาค 1/2560

: นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกกลุ่มเรียนนอกเวลาราชการวันธรรมดา จะเข้าเรียนกับกลุ่มนอกเวลาราชการวันเสาร์ - อาทิตย์