การควบรวมกิจการในธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ [MFE, 2553]


บทคัดย่อ: การเชื่อมโยงในระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกที่มากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ได้มีการเปลีย่นแปลงเชิงโครงสร้างธุรกิจที่มีการผูกขาด ไปสู่ธุรกิจที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น และเพื่อความอยู่รอดของธุกิจ ทำให้ธุรกิจตลาดหลักทรัพย์มีการควบรวมกิจการกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกกับภาคธุรกิจในฐานะที่เป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวสำหรับบริษัทตดทะเบียนในประเทศ ก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพย์อื่นมากขึ้น เพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับภาวะการณ์แข่งขันใยธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ที่รุนแรงมากขึ้นไปได้ ...