ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน)และ(สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่1/2560

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) และ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ลการสอบประมวลความรู้ (สอบข้อเขียน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

ลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
หมายเหตุ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านสามารถยื่นคำร้องขอฟังคำชี้แจงที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2560 นะคะ

 

  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ