คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอแจ้งกำหนดการประเมินการสอนรายวิชา ประจำภาค 2/2559

ตามที่สถาบันขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาทาง Internet เพื่อนำผลไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่ง ๆ ขึ้น นั้น   คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนอาจารย์ได้ที่ระบบบริการการศึกษาของสถาบันhttps://reg.nida.ac.th/registrar/login.asp?avs17045251=1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ยกเว้นรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบ Block course เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะแต่ละรายวิชา

อนึ่ง ขอเรียนว่าหากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการสอนตามกำหนด ระบบจะ Block การเข้าดูผลการศึกษาทาง Website ของท่านประมาณ 20 วัน ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของท่าน

 

  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ