ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ประจำภาค 1/2560

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ประจำภาค 1/2560
ประกาศรายชื่อและ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน นอกเวลาราชการ รุ่นที่ 9 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560
สถานที่สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.50 น. ดูประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ