กรณีศึกษากลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [MFE, 2553]


บทคัดย่อ: การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยงสูง ซึ่งนักลงทุนต่างคาดหวังว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่สูงตามไปด้วย (High Risk High Return) แต่ผลลัพธ์จากการลงทุนกลับมานั้น กลับไม่เป็นไปตามนิยามข้างต้น ซึ่งมีนักลงทุนหลายต่อหลายคนได้รับอัตราผลตอบแทนที่ต่ากว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด (Market Return) หรืออาจประสบผลขาดทุนจากการลงทุน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้และกลยุทธ์การลงทุนที่ดีและมีความเหมาะสม เพราะส่วนมากแล้วนักลงทุนไทยมักมีพฤติกรรมการเก็งกำไรมากกว่าการลงทุนระยะยาว ...