หัวข้อการประชุมหลักและหัวข้อย่อย

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11 (The Eleventh National Conference of Economists)จะจัดขึ้นโดยมีหัวข้อการประชุมหลัก  คือ  “สืบสานพระราชปณิธานเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  และประกอบไปด้วย หัวข้อการประชุมกลุ่มย่อย ๙ กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1    เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลังและมหภาค
กลุ่มที่ 2    เศรษฐศาสตร์การเมือง สถาบัน และธรรมาภิบาล
กลุ่มที่ 3    เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มที่ 4    เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
กลุ่มที่ 5    เศรษฐกิจโลก การค้า การลงทุน ระหว่างประเทศ
กลุ่มที่ 6    เศรษฐศาสตร์พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
กลุ่มที่ 7    เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 8    เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 9    เศรษฐศาสตร์มโนสาเร่