กลุ่มเป้าหมาย

นักเศรษฐศาสตร์ในสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป จำนวน 350 คน