ประโยชน์ที่จะได้รับ
  • มีการเผยแพร่แนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ของนักเศรษฐศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการเรียนการสอน ก่อให้เกิดการพัฒนาวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
  • เกิดความร่วมมือของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการพัฒนาด้านการบริหารงานวิจัยและการศึกษาเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากขึ้น
  • องค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้รับการเผยแพร่สู่สังคม