ต้นทุนการทำธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมใน AEC (2558)

หัวข้อ: ต้นทุนการทำธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมใน AEC

ผู้เขียน:  ชวิน  ชูสกุลบทคัดย่อ: งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการทำธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC) โดยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาปัจจัยกำหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมใน AEC และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมกับผลการดำเนินงานและการลงทุนของกองทุนรวมใน AEC เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทยเพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปิดเสรีซื้อขายกองทุนรวม