การคาดคะเนกำไรบริษัทของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ : เปรียบเทียบระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ที่มีสาขาในต่างประเทศและบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่มีสาขาในต่างประเทศ [MBE, 2552]


บทคัดย่อ: ในทางทฤษฎีการเงินและเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นอยู่บนพื้นฐานที่กล่าวว่านักลงทุนเป็นคนที่มีเหตุผล และตอบสนองต่อข้อมูลทุกอย่างทันทีและถูกต้อง ซึ่วนักวิเคราะห์ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของนักลงทุน ดังนั้นด้วยความที่นักวิเคราะห์มีความสามารถสูง และเข้าใจถึงข้อมูลได้เป็นอย่างดีกว่านักลงทุนธรรมดา จึงมองว่า ผลการวิเคราะห์ควรที่จะไม่เอนเอียง และมีการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็วแต่ผลในการศึกษาส่วนใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของนักวิเคราะห์ในทั้งสองด้าน คือ นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์แบบเอนเอียง ...