ประสิทธิภาพและปัจจัยความสำเร็จของ ตลาดอนุพันธ์ทางการเงินในเอเชีย (MFE,2558)

หัวข้อ: ตลาดอนุพันธ์ทางการเงินในเอเชียประสิทธิภาพและปัจจัยความสำเร็จของ
ผู้เขียน: ตฤณ  สิทธิสวัสดิ์


บทคัดย่อ: มีการซื้อขายในตลาด ส่งผลต่อปริมาณการซื้อขายของอนุพันธ์ทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญนั้น ผลการศึกษาแสดงเพิ่มเติมว่า ช่วงราคาเสนอซื้อขายขัน้ ต่ำและความเป็นอนุพันธ์ชนิดแรกที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่ในตลาดอนุพันธ์ทางการเงินของไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ขนาดของตลาดสินค้าอ้างอิง สภาพคล่องของตลาดสินค้าอ้างอิง อายุของอนุพันธ์ และอนุพันธ์ที่ที่สุด ได้ผลลัพธ์จากการศึกษาว่าปจั จัยที่มีผลต่อความสำเร็จของอนุพันธ์ทางการเงินในเอเชียคือจึงนำมาวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยตามวิธี Panel Regression เพื่อหาแบบจำลองที่เหมาะสมข้อมูลเป็นแบบอนุกรมภาคตัดขวางของอนุพันธ์แต่ละตัว ตัง้ แต่เริ่มเปิดให้ทำการซื้อขาย จากนั้นในส่วนที่สองมุ่งหาปจั จัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของอนุพันธ์ทางการเงิน โดยรวบรวม(4)ได้ ยกเว้นในประเทศมาเลเซีย ซึ่งอาจต้องมีระยะเวลาในการป้องกันความเสี่ยงที่มากพอประเทศอื่นที่ทำการศึกษา ดังนั้น ในการใช้อนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในระยะสัน้ สามารถทำลำดับที่ห้า และลำดับสุดท้ายคือตลาดอนุพันธ์ของประเทศมาเลเซียที่ประสิทธิภาพต่ำกว่าทดสอบ รองลงมาคือตลาดอนุพันธ์ของประเทศสิงคโปร์ ในขณะที่ตลาดอนุพันธ์ของไทยอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างตลาดอนุพันธ์และตลาดสินค้าอ้างอิงที่เร็วที่สุดในกลุ่มประเทศที่ทำการสูงที่สุด โดยมีประสิทธิภาพในการป้ องกันความเสี่ยงในระดับสูงและการปรับตัวของสม่ำเสมอได้ แต่เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ตลาดอนุพันธ์ของประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพของตลาดในระดับ Weak Form ทำให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลในอดีตมาทำกำไรอย่างทำการศึกษามีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาอนุพันธ์เป็นแบบสุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นความมีRatio และ Vector Error Correction Model ผลการศึกษาพบว่าตลาดอนุพันธ์ในทุกประเทศที่2557 ด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ 3 วิธี ได้แก่ วิธี Minimum Variance Model, Varianceราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงในช่วง พ.ศ. 2553 –อนุพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตลาดอนุพันธ์ทางการเงินและตลาดสินค้าอ้างอิง โดยใช้ข้อมูลใน 3 แง่มุมได้แก่ ประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยง พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาในส่วนแรกได้วัดประสิทธิภาพของตลาดอนุพันธ์ทางการเงินของกลุ่มประเทศดังกล่าวของตลาดทุนไทยการพัฒนาตลาดอนุพันธ์ทางการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนการพัฒนาเอเชีย และปจั จัยความสำเร็จของอนุพันธ์ทางการเงินในเอเชีย เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางในฮ่องกง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ประสิทธิภาพของตลาดอนุพันธ์ทางการเงินในอนุพันธ์ทางการเงินในเอเชีย 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และงานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพและปจั จัยความสำเร็จของตลาด)