รวมงานภาคนิพนธ์นักศึกษา 2-2558

ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องผลงานวิจัย (ภาษาไทย) ภาคการศึกษ File Upload (บทคัดย่อ)
ณัฐ ทั้งไพศาล การพยากรณ์ราคายางพาราด้วยวิธี ARIMA-GARCH และ Decomposition Method ภาคปกติ หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607122236th34_763537410417_5710312026-2.pdf
Petchpan Jarusjitwilai การเติบโตของปริมาณเงินส่งผลกระทบต่อมูลค่าการค้าชายแดนของประเทศไทยหรือไม่ ภาคปกติ หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607081221th34_7486384287488_abstract.pdf
ปาหนัน มณีฉาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย์ ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607081304th34_3480534067314_5720322011.pdf
กฤตภพ เมืองทอง ปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ภาคปกติ  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607081439th34_2517606990771_5710312024-2.pdf
ธีระนัย เรืองศรี ผลของอัตราแลกเปลี่ยนและปัจจัยมหภาคต่อดัชนีหลักทรัพย์ SET50 & MAI ภาคปกติ  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607082058th34_8495124940420_5620313024-2.pdf
เมรียา ป้านสะอาด การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยาน กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภาคปกติ  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607092008th34_1706814876094_5710312007-2.pdf
เกียรติศักดิ์ คุปตะวณิช การตอบสนองของนักลงทุน ต่อการเปลี่ยนคำแนะนำในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ไทย ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607081409th34_1879323190986_complete.pdf
ภัทรศยา กองวิเชียร การศึกษาปัจจัยกำหนดราคาที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607101214th34_7996232966426_5710322020-2.pdf
ณิศรา หาญทวีทรัพย์ การจัดพอร์ตการลงทุนของกลุ่มหลักทรัพย์ SET50 Index โดยใช้แบบจำลอง CAPM ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607172141th34_5847707507523_5720321017-2.pdf
สรวัฒน์ ลิ้มวัฒนาพันธ์ การวิเคราะห์ผลกระทบของการลงทุนต่างชาติในหลักทรัพย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607081619th34_5352658071511_5710322041-2.pdf
อรศิริ พรหมสาขา ณ สกลนคร ระบบเซลล์แสงอาทิตย์และโครงสร้างการเงินที่เหมาะสมสาหรับ การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาที่จอดรถ (Solar Rooftop) ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: พื้นที่ลานจอดรถกลางแจ้งแห่งหนึ่งในเขต ห้วยขวาง พื้นที่ใช้จอดรถได้ประมาณ 60 คัน ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201606071059th34_4964614098505_5710323024-2.pdf
อนุพงษ์ กิตติเจริญโรจน์ โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายปันผลไทย ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201606071317th34_5501764654104_5710323036-2.pdf
จันทร์กานต์ จันทร์หอม ผลกระทบของการแตกมูลค่าหุ้นที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201606071454th34_9450155286092_5710323012-2.pdf
พร้อมจิตต์ สุวรรณกลาง ปัจจัยที่กำหนดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201606071459th34_49788240020_5710323026-2.pdf
วชิรวิทย์ สุนันท์ธัญกุล ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและนโยบายปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201606071512th34_6812955430683_5710323050-2.pdf
อรศิริ พรหมสาขา ณ สกลนคร ระบบเซลล์แสงอาทิตย์และโครงสร้างการเงินที เหมาะสมสำหรับ การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทต ี ิดตั!งบนหลังคาทจ ี อดรถ (Solar Rooftop) ในเขตพื!นท  ี กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: พื!นที ลานจอดรถกลางแจ้งแห่งหนึ งในเขต ห้วยขวาง พื!นที ใช้จอดรถได้ประมาณ 60 คัน ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201606091553th34_3994678898983_5710323024-2.pdf
ธนาวุฒิ หงส์เลิศสกุล การประเมินมูลค่าของหลักการลงทุนเน้นคุณค่า 2 มิติ กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201606222308nd34_9481128422913_5710323047-2.pdf
ธนพร สุริยไพฑูรย์ ทักษะทางการเงินและรูปแบบการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีศึกษา พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201606232027rd34_2158000016282_5710323031-2.pdf
เบญจมาศ เล้าอรุณ ปัจจัยกำหนดความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคปกติ  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607071301th34_3357962667053_5620313026.pdf
สุวิทย์ รวมสกุล การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนไหลเข้ากับดัชนีราคาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607082341th34_4166073577417_5720322034-2.pdf
นายศุภศิษฏ์ คุ้มเมฆ ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607102207th34_9267304472007_5720322039-2.pdf
สุธี โพธิ บทบาทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607102252th34_3472766635320_5720322031 - 2.pdf
ศิรินธร จงวิวัฒนธรรม การศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม ของ องค์กรภาคธุรกิจ กรณีศึกษาโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว บมจ.ธนาคารกรุงไทย ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607110816th34_7546186091275_abstract.pdf
เกสรี เบญจศิลารักษ์ การวิเคราะห์ Switching Costs ผู้ย้ายเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีคงสิทธิหมายเลขเดิม ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607112234th34_1581947616350_5720322027-2.pdf
สุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์ การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607132102th34_4513744878400_5710322023-2.pdf
ธนภูมิ ศรีนวล การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607152315th34_7201365935993_5720322013 2.pdf
เสาวลักษณ์ ประสาทพรศิริโชค การประเมินศักยภาพแหล่งการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607170027th34_4290531897507_5720322033.pdf
วริศรา เรืองจรัส การประเมินศักยภาพของ 12 เมืองต้องห้ามพลาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607181505th34_8906112360438_5710322010-2.pdf
มัทนาภรณ์ ทองสินธุ์ พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาสินค้าและบริการด้านสุขภาพ ของผู้สูงอายุในประเทศไทย ภาคปกติ  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607152023th34_3569819316481_5710312029-2.pdf
ฐิติพันธุ์ วีรจิตโอฬาร การออมของหัวหน้าครัวเรือนเจนเนอเรชั่นวาย ภาคปกติ  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607161810th34_2110265541100_5710312023-2.pdf
สาริศ พู่แสงมุกข์ การปรับตัวเพื่อการอยู่รอดของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607212201st34_1453995665479_id5620322032abstact.pdf
สาริศ พู่แสงมุกข์ การปรับตัวเพื่อการอยู่รอดของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607212208st34_3249479801285_id5620322032abstact.pdf
วรรณิศา จันทราวุฒิกร การศึกษาการกินดีอยู่ดีของผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607241919th34_4197034141509__ id 5710322046.pdf
รักชนก มหาศักดิ์สวัสดิ์ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากโครงการเยาวชนรักษ์บ้านเกิดเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา การผลิตเครื่องจักสาน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ภาคปกติ  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607080316th34_6078982615866_5710312028-2.pdf
รักชนก มหาศักดิ์สวัสดิ์ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากโครงการเยาวชนรักษ์บ้านเกิดเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา การผลิตเครื่องจักสาน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ภาคปกติ  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607080316th34_6078982615866_5710312028-2.pdf
ต่อลาภ พฤกษสุวรรณ การศึกษาความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ภาคปกติ  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607092217th34_8526571319418_5710312015-2.pdf
หยกฤทัย ศรีต่ายขำ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของประเทศไทยไปจีน ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607111234th34_3842137912476_5720322022 -2.pdf
นางสาวสุดารัตน์ จิตละเอียด การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวของประเทศไทยจากกลุ่มประเทศในอาเซี่ยน ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607132057th34_6945728296712_abtract_an analysis of asean tourism demand in thailand.pdf
พิจิกา แสนสุขนฤเศรษฐ์ ศักยภาพการส่งออกเครื่องสำอางไทย สู่ตลาด CLMV. ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607132241th34_5553589173080_pijiga  sansooknarueseth abstract.pdf
นิศรา มาสิงห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าภาคอุตสาหกรรมของไทย ภายใต้การทำข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607161155th34_1794456408577_abstract.pdf
รุ่งโรจน์ ธรรมส่องหล้า ปัจจัยส่วนบุคคลและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงที่มีผลต่อการเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201606071211th34_448018521671_5710323017-2.pdf
วริศรา หนองแก ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนสุทธิของกองทุนอีทีเอฟในประเทศไทย ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201606211431st34_6075482102680__5710323027_ .pdf
วัชรพล วัชรภาสกร การจัดสรรเงินลงทุนวัยเกษียณในตราสารทุนและตราสารหนี้ ภาคปกติ  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201606221955nd34_5186517787993_5620313020-2.pdf
ธวัชชัย เอื้อสุขเจริญชัย นโยบายเงินปันผลกับความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทย ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201606222055nd34_5724991828212_report2.pdf
กาญจนา สว่างศิริวงษ์ การศึกษาและเปรียบเทียบผลตอบแทนจากความสามารถด้านจังหวะเวลาการลงทุนของนักลงทุนกองทุนรวมตราสารทุนขนาดใหญ่ (Large Cap Equity Mutual Fund) ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201606222134nd34_9436330681120_abstrac_kanjana.pdf
อลิศรา ฮัววานิช ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201606230907rd34_6613469052093_5710323049-2.pdf
วุฒิชัย วงศ์คูณทรัพย์ การจัดการแผนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  เพื่อสิทธิด้านภาษี ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201606260834th34_5216419923876_5710323004-2.pdf
ณัฏฐสินี  รังษีสุริโย ทัศนคติ และพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยที่มีต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แห่งประเทศไทย) ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201606281116th34_2699019293736_5710323007-2.pdf
ญาณิภา กาญจโนภาส ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ภาคปกติ  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607081551th34_1747516217879_5710312002-2.pdf
นพรัตน์ ละมุลมอญ การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน      ในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund-FIF) ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607212116st34_213077699140_5720322044-2.pdf
ภัทรศยา กองวิเชียร การศึกษาปัจจัยกำหนดราคาที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607101211th34_3378017501632_5710322020-2.pdf
นายธัชพงศ์ ทัศน์เจริญ ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์ กับมูลค่าการซื้อขายรวมของตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมตลาดหลักทรัพย์อาเซียน ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201606222158nd34_2681426539430_5710323015-2.pdf
พงศกร แก้วหะนาม ผลกระทบของการใช้จ่ายรัฐบาลจำแนกตามลักษณะงานส่งผลต่อการลงทุนภาคเอกชน ภาคปกติ  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607221104nd34_1347114020571_5620313028-2.pdf
กนก พรทวีธรรม วิเคราะห์ความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607212141st34_6753798160865_5720322002-2.pdf
กนก พรทวีธรรม วิเคราะห์ความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607212150st34_9839675316112_5720322002-2.pdf
ศรสวรรค์ กุลรัตนาวิจิตรา โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและปริมาณหนี้เสียในประเทศไทย ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607212225st34_5125898132839_5720322037-2.pdf
กนก พรทวีธรรม วิเคราะห์ความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607222150nd34_2932905199109_5720322002-2.pdf
สัณฐิติ โฆษิตพนิตกุล ความเต็มใจจ่ายในการลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจากมลภาวะทางแสงของป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ภาคปกติ  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://www.econ2014.nida.ac.th/main//images/uniform/jsnuniform_uploads/5/201607261806th34_7450158962964_5710312027-2.pdf