แจ้งการฝึกซ้อมการอพยพหนึไฟและงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

กลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง จะจัดโครงการ "การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2559 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้
ดับกะแสไฟ วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 - 14.00 น. (ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ)
สถานที่ อาคารสยามบรมราชกุมารี อาคารบุญชนะ อัตถากร อาคารมาลัย หุวะนันท์ และอาคารชุุบ กาญจนประกร
ดับกะแสไฟ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 - 14.00 น. (ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ)
สถานที่ อาคารนวมินทราธิราช อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ อาคารนิด้าสัมพันธ์ และอาคารราชพกฤษ์