ประชาสัมพันธ์โครงการ "ช่วยเหลือชุมชนและสังคม" คณะพัฒนาการเศรษฐ ปี 2559

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จัดทำโครงการบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็กมูลนิธิบ้านนกขมิ้น บ้านหลังใหม่ของเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาสให้ความช่วยเหลือด้วยความความรักจากรูปแบบการดูแล "ระบบครัวครอบ" จึงขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์
วัตถุประสงค์ เพื่อขอรับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค อุปกรณ์การเรียนหรืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ๆ ของมูลนิธิให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าหมาย ♣ คณะได้รับทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาโครงการ ♣ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559 - วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559
สถานทีรับบริจาค คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ กลุ่มงานบริหารและธุรการ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14
ดูรายละเอียด โครงการช่วยเหลือชุมชนและสังคม

เพลงจากบ้านนกขมิ้น