FAQ  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

1. การสอบคัดเลือก มีวิธีการอย่างไรบ้าง

ภาคปกติ ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ 1 ซึ่งต้องได้คะแนนรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน และนำผลคะแนนไปยื่นสมัครเข้าเรียนคณะพัฒนาการเศรษฐกิจที่กองบริการการศึกษา หลังจากนั้นคณะจะกำหนดวันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ
ภาคพิเศษ แบ่งเป็น 2 กรณี
กรณีสอบข้อเขียน ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน โดยได้คะแนนจากทุกวิชารวมกันไม่ต่ำกว่า 50% จึงจะผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ)
กรณีสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ เช่น สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ โอกาสในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องได้รับการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยการสรุปความเข้าใจจากบทความภาษาอังกฤษที่ได้อ่านให้กับคณะกรรมการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) ด้วย

 


 

2. ข้อสอบข้อเขียน ประกอบด้วยรายวิชาอะไรบ้าง

ภาคปกติ สอบข้อเขียน (ข้อสอบแบบปรนัย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1

ภาคพิเศษ สอบข้อเขียน (ข้อสอบแบบปรนัย) ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน

 


3. เกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษาภาคพิเศษโดยการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านใด

 

กรณีสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรก

โดยมีประสบการณ์การทำงานทางด้าน

  • ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินการธนาคาร หลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน ประกันชีวิต ฯลฯ หรือทำงานทางด้านการเงินในบริษัทต่างๆ รวมถึง องค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง เป็นต้น หรือ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านใดก็ได้ โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี

 


 

4. ระยะเวลาการศึกษา ใช้เวลานานเท่าไร

- ตามแผนการเรียนของภาคปกติ         ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี  8 เดือน

- ตามแผนการเรียนของภาคพิเศษ       ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 1 ปี 8 เดือน

 


 

5. การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง

- ภาคปกติ                        สัปดาห์ละ 12 ชม. ขึ้นอยู่กับตารางเรียน อาจอยู่ระหว่าง 2 – 4 วัน

- ภาคพิเศษ วันเสาร์ – อาทิตย์   สัปดาห์ละ 9 - 12 ชม. เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์

 


 

6. ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ตลอดหลักสูตรคิดเป็นเงินเท่าไร

- ค่าใช้จ่ายภาคปกติ   ตลอดหลักสูตรประมาณ 93,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายภาคพิเศษ  ตลอดหลักสูตรประมาณ 230,000 บาท

(รวมค่ากิจกรรมพิเศษศึกษาดูงานและเอกสารประกอบการสอน)

 


 

7. มีทุนการศึกษา จัดสรรให้ผู้เรียนหรือไม่

ทุนการศึกษาภาคปกติ

  • ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.30 และต้องศึกษาใน แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)
  • ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 2 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.30
  • ทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MOU) ประเภทที่ 1 ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความสัมพันธ์หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางสถาบัน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องศึกษาในแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
  • ทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MOU) ประเภทที่ 2 ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความสัมพันธ์หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางสถาบัน  จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ขอทุน ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน และหากมิใช่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคแรกจะต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมของภาคก่อนไม่น้อยกว่า 3.00
  • ทุนราชกรีฑาสโมสร ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติด

ทุนการศึกษาภาคพิเศษ

  • ทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมกิจกรรมพิเศษทั้งหมดตลอดหลักสูตร ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30