1. 1. ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ตลอดหลักสูตรคิดเป็นเงินเท่าไร

-  ค่าใช้จ่ายภาคปกติ     ตลอดหลักสูตรประมาณ 99,000 บาท

-  ค่าใช้จ่ายภาคพิเศษ    ตลอดหลักสูตรประมาณ 210,000 บาท (รวมค่าเอกสารประกอบการสอน)

 1. 2. ระยะเวลาการศึกษา ใช้เวลานานเท่าไร

- ตามแผนการเรียนของภาคปกติ  ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ปี

- ตามแผนการเรียนของภาคพิเศษ ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 1 ปีครึ่ง – 2 ปี

 1. 3. เกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษาภาคพิเศษโดยการสอบสัมภาษณ์ ที่ระบุว่าประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีหลักเกณฑ์ในการนับอย่างไร

- เริ่มนับประสบการณ์การทำงานหลังจากวันสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจนถึงวันเปิดภาคเรียน

 1. 4. เกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษาภาคพิเศษโดยการสอบข้อเขียน ที่ระบุว่าประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีหลักเกณฑ์ในการนับอย่างไร

- เริ่มนับประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ก่อนจบปริญญาตรีจนถึงวันเปิดภาคเรียน และต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

 1. 5. การสมัครเข้าศึกษาภาคปกติ ต้องทำอย่างไรบ้าง

-  สมัครเข้ากรณีปกติ นักศึกษาต้องสมัครสอบข้อเขียน และนำคะแนนข้อเขียนที่ผ่านเกณฑ์ มายื่นในการสมัครสอบสัมภาษณ์

-  สมัครเข้ากรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1 และประเภท 2 นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป  สามารถยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ได้ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

 1. 6. ข้อสอบข้อเขียนประกอบด้วยรายวิชาอะไรบ้าง

-  ภาคปกติ สอบข้อเขียน(ข้อสอบแบบปรนัย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1

-  ภาคพิเศษ สอบข้อเขียน(ข้อสอบแบบปรนัย) ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์    วิชาภาษาอังกฤษ    และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

 1. 7. จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง

ภาคปกติ                            สัปดาห์ละ 12 ชม. ขึ้นอยู่กับตารางเรียน อาจอยู่ระหว่าง 2 – 4 วัน

ภาคพิเศษวันธรรมดาเย็น         สัปดาห์ละ 9 ชม.  ช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น.

ภาคพิเศษวันเสาร์ – อาทิตย์    สัปดาห์ละ 9 ชม. เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์

 1. 8. ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร

เข้าศึกษาภาค 1 ของทุกปี (ส.ค. – ธ.ค.) เปิดรับสมัครภาคปกติ /ภาคพิเศษวันธรรมดาเย็น / ภาคพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์

ภาคปกติ              ประมาณเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม

ภาคพิเศษ            ประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนกลางเดือนมิถุนายน

เข้าศึกษาภาค 2 ของทุกปี (ม.ค. – พ.ค.) เปิดรับสมัครภาคปกติ /ภาคพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์

ภาคปกติ              ประมาณเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน

ภาคพิเศษ            ประมาณกลางเดือนมิถุนายน – เดือนเดือนตุลาคม

 1. 9. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีกิจกรรมศึกษาดูงานหรือไม่

- หลักสูตรมีการศึกษาดูงานภายในประเทศ

 1. 10. มีทุนการศึกษา จัดสรรให้ผู้เรียนหรือไม่

- ทุนการศึกษามีให้เฉพาะภาคปกติ

  • ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
   ตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 10,000 บาท  ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.30 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
  • ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 2 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.30
  • ทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MOU) ประเภทที่ 1 ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความสัมพันธ์หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางสถาบัน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 10,000 บาท  ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
  • ทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MOU) ประเภทที่ 2 ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความสัมพันธ์หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางสถาบัน จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ขอทุน ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน และหากมิใช้เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคแรกจะต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมของภาคก่อนไม่น้อยกว่า 3.00

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คุณได้อะไรจากการเรียน click

แผ่นพับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. click

แผ่นพับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ click

FAQ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1. ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ตลอดหลักสูตรคิดเป็นเงินเท่าไร

- ค่าใช้จ่ายภาคปกติ     ตลอดหลักสูตรประมาณ 95,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายภาคพิเศษ    ตลอดหลักสูตรประมาณ 180,000 บาท (รวมค่าเอกสารประกอบการสอน)

2. ระยะเวลาการศึกษา ใช้เวลานานเท่าไร

- ตามแผนการเรียนของภาคปกติ                           ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ปี

- ตามแผนการเรียนของภาคพิเศษ                          ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 1 ปีครึ่ง – 2 ปี

3. เกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษาภาคพิเศษโดยการสอบสัมภาษณ์ ที่ระบุว่าประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี                        มีหลักเกณฑ์ในการนับอย่างไร

- เริ่มนับประสบการณ์การทำงานหลังจากวันสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจนถึงวันเปิดภาคเรียน

4. เกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษาภาคพิเศษโดยการสอบข้อเขียน จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานหรือไม่

- สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน สามารถสมัครสอบข้อเขียนได้

5. การสมัครเข้าศึกษาภาคปกติ ต้องทำอย่างไรบ้าง

- สมัครเข้ากรณีปกติ นักศึกษาต้องสมัครสอบข้อเขียน และนำคะแนนข้อเขียนที่ผ่านเกณฑ์ มายื่นในการสมัครสอบสัมภาษณ์

- สมัครเข้ากรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1 และประเภท 2 นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป  สามารถยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ได้ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

6. ข้อสอบข้อเขียนประกอบด้วยรายวิชาอะไรบ้าง

- ภาคปกติ สอบข้อเขียน(ข้อสอบแบบปรนัย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1

- ภาคพิเศษ สอบข้อเขียน(ข้อสอบแบบปรนัย) ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์    วิชาภาษาอังกฤษ    และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

7. จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง

ภาคปกติ                                                           สัปดาห์ละ 12 ชม. ขึ้นอยู่กับตารางเรียน อาจอยู่ระหว่าง 2 – 4 วัน

ภาคพิเศษวันธรรมดาเย็น                               สัปดาห์ละ 9 ชม.  ช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น.

ภาคพิเศษวันเสาร์ – อาทิตย์                          สัปดาห์ละ 9 ชม. เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์

8. ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร

เข้าศึกษาภาค 1 ของทุกปี (ส.ค. – ธ.ค.)

ภาคปกติ ประมาณเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม

ภาคพิเศษ            ประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน

เข้าศึกษาภาค 2 ของทุกปี (ม.ค. – พ.ค.)

ภาคปกติ              ประมาณเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน

ภาคพิเศษ            ประมาณเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม

9. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีกิจกรรมศึกษาดูงานหรือไม่

- หลักสูตรไม่มีการศึกษาดูงานแต่อาจจะมีการจัดให้นักศึกษาหากมีคนสนใจ ซึ่งนักศึกษาจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเองทั้งหมด

10. มีทุนการศึกษา จัดสรรให้ผู้เรียนหรือไม่

- ทุนการศึกษามีให้เฉพาะภาคปกติ

o ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
ตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 10,000 บาท  ซึ่งใน       แต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.30 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

o ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 2 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ซึ่งใน            แต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.30

o ทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MOU) ประเภทที่ 1 ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความสัมพันธ์หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางสถาบัน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 10,000 บาท  ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

o ทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MOU) ประเภทที่ 2 ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความสัมพันธ์หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางสถาบัน จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00

o ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ขอทุน ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน และหากมิใช้เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคแรกจะต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมของภาคก่อนไม่น้อยกว่า 3.00

o ทุนราชกรีฑาสโมสร ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี

FAQ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 1. 1. ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ตลอดหลักสูตรคิดเป็นเงินเท่าไร

-            ค่าใช้จ่ายภาคปกติ     ตลอดหลักสูตรประมาณ 95,000 บาท

-            ค่าใช้จ่ายภาคพิเศษ    ตลอดหลักสูตรประมาณ 180,000 บาท (รวมค่าเอกสารประกอบการสอน)

 1. 2. ระยะเวลาการศึกษา ใช้เวลานานเท่าไร

-            ตามแผนการเรียนของภาคปกติ                           ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ปี

-            ตามแผนการเรียนของภาคพิเศษ                          ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 1 ปีครึ่ง – 2 ปี

 1. 3. เกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษาภาคพิเศษโดยการสอบสัมภาษณ์ ที่ระบุว่าประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี                        มีหลักเกณฑ์ในการนับอย่างไร

-            เริ่มนับประสบการณ์การทำงานหลังจากวันสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจนถึงวันเปิดภาคเรียน

 1. 4. เกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษาภาคพิเศษโดยการสอบข้อเขียน จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานหรือไม่

-            สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน สามารถสมัครสอบข้อเขียนได้

 1. 5. การสมัครเข้าศึกษาภาคปกติ ต้องทำอย่างไรบ้าง

-            สมัครเข้ากรณีปกติ นักศึกษาต้องสมัครสอบข้อเขียน และนำคะแนนข้อเขียนที่ผ่านเกณฑ์ มายื่นในการสมัครสอบสัมภาษณ์

-            สมัครเข้ากรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1 และประเภท 2 นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป  สามารถยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ได้ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

 1. 6. ข้อสอบข้อเขียนประกอบด้วยรายวิชาอะไรบ้าง

-            ภาคปกติ สอบข้อเขียน(ข้อสอบแบบปรนัย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1

-            ภาคพิเศษ สอบข้อเขียน(ข้อสอบแบบปรนัย) ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์    วิชาภาษาอังกฤษ    และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

 1. 7. จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง

ภาคปกติ                                                           สัปดาห์ละ 12 ชม. ขึ้นอยู่กับตารางเรียน อาจอยู่ระหว่าง 2 – 4 วัน

ภาคพิเศษวันธรรมดาเย็น                               สัปดาห์ละ 9 ชม.  ช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น.

ภาคพิเศษวันเสาร์ – อาทิตย์                          สัปดาห์ละ 9 ชม. เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์

 1. 8. ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร

เข้าศึกษาภาค 1 ของทุกปี (ส.ค. – ธ.ค.)

ภาคปกติ              ประมาณเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม

ภาคพิเศษ            ประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน

เข้าศึกษาภาค 2 ของทุกปี (ม.ค. – พ.ค.)

ภาคปกติ              ประมาณเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน

ภาคพิเศษ            ประมาณเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม

 1. 9. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีกิจกรรมศึกษาดูงานหรือไม่

-            หลักสูตรไม่มีการศึกษาดูงานแต่อาจจะมีการจัดให้นักศึกษาหากมีคนสนใจ ซึ่งนักศึกษาจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเองทั้งหมด

 1. 10. มีทุนการศึกษา จัดสรรให้ผู้เรียนหรือไม่

-            ทุนการศึกษามีให้เฉพาะภาคปกติ

 • ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
  ตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 10,000 บาท  ซึ่งใน       แต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.30 และต้องศึกษาใน แผน ก              (ทำวิทยานิพนธ์)
 • ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 2 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ซึ่งใน            แต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.30
 • ทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MOU) ประเภทที่ 1 ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความสัมพันธ์หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางสถาบัน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 10,000 บาท  ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
 • ทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MOU) ประเภทที่ 2 ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความสัมพันธ์หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางสถาบัน จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ขอทุน ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน และหากมิใช้เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคแรกจะต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมของภาคก่อนไม่น้อยกว่า 3.00
 • ทุนราชกรีฑาสโมสร ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี