กลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า โดยใช้ข้อมูลงบการเงินในอดีต (MFE,2558)

กลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า โดยใช้ข้อมูลงบการเงินในอดีต

สิริไชย โสภีย์

บทคัดย่อ

ความมีเสถียรภาพของกำไรของบริษัทเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรให้ความใส่ใจ เนื่องจากกำไรของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นจะถูกสะท้อนออกมาในอัตราส่วนราคาต่อกำไร ต่อหุ้น หรือที่เรียกว่า P/E ratio ซึ่งในการลงทุนนั้นนักลงทุนจะลงทุนในกำไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของ บริษัท มากกว่าที่จะสนใจกำไรที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลทางบัญชีที่นำมาใช้ ในการประมาณผลประกอบการชองกิจการนั้นก็ยังคงเป็นข้อมูลในปัจจุบันอยู่ ดังนั้นแล้วถ้าหากกำไรของ บริษัทที่นักลงทุนเห็นนั้น ไม่มีเสถียรภาพ กล่าวคือเป็นกำไรเพียงชั่วคราวที่เกิดจากการใช้เงื่อนไขทางบัญชี ในการรับรู้รายการต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้กไรที่แสดงในปัจจุบันสูงกว่าเกินความเป็นจริง จะทำให้ P/E ratio ของหลักทรัพย์นั้นแสดงค่าที่ต่ำ เป็ นผลทำให้มีนักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาจากอัตราส่วน ดังกล่าวตัดสินใจผิดพลาดไปได้ ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองการพยากรณ์ความมี เสถียรภาพของกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยโดยใช้ข้อมูลเป็นระยะ 10 ปีในการศึกษา หลังจากที่สามารถสร้างแบบจำลองได้แล้วนั้น นักวิจัยได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของความมีเสถียรภาพ ของกำไรกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ไทย ผลการศึกษาพบว่าความมีเสถียรภาพของกำไร นั้นมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของการลงทุน

คลิกเพื่อโหลดบทคัดย่อ (PDF)