E-Business กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (MBE,2558)

E-Business กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ภราดร ภู่ทอง

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบประเด็นคาถามที่ว่า “สาหรับกรณีศึกษาของประเทศไทย การดาเนินธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business หรือ E-Business) ในประเทศ จะช่วยสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้หรือไม่” เนื่องจากในปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ทาให้กระบวนการดาเนินธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความสนใจและเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผลผลิตมวลรวมประชาชาติของประเทศ จึงช่วยทาให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น โดยในการค้นหาคาตอบนั้นจะใช้การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ผ่านแบบจาลองทางเศรษฐมิติและใช้การคานวณวัดการประหยัดต่อขนาดเพื่อหาผลของการดาเนินธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า การดาเนินธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติ และก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดในระบบเศรษฐกิจ จึงมีส่วนช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศไทยได้จริง

 

คลิกเพื่อโหลดบทคัดย่อ (PDF)