การกระจายรายได้ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา: ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม (MBE,2558)

การกระจายรายได้ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา: ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

แสงระวี ข้อบุปผา  รหัสนิสิต 5710322016

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเก็บข้อมูลจากการสารวจครัวเรือนทั้ง 7 หมู่บ้าน จานวน 95 ตัวอย่าง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีวิธีการศึกษาที่ใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินี่ (Gini coefficient) เพื่ออธิบายการกระจายรายได้ของชุมชน

ผลการศึกษาพบว่า กรณีรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีค่าสัมประสิทธิ์จินี่เท่ากับ 0.7379 กรณีรายได้ที่ไม่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีค่าสัมประสิทธิ์จินี่เท่ากับ 0.4588 และกรณีรายได้รวม ค่าสัมประสิทธิ์จินี่มีค่าเท่ากับ 0.3685 ดังนั้น การกระจายรายได้ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน ไม่เท่าเทียมกัน

คลิกเพื่อโหลดบทคัดย่อ (PDF)