การกำหนดราคาค่าน้ำประปาที่เหมาะสม กรณีศึกษา การประปานครหลวง (MBE,2558)

การกำหนดราคาค่าน้ำประปาที่เหมาะสม กรณีศึกษา การประปานครหลวง

ปัญญาพล พงธิพันธ์

บทคัดย่อ

 

Water is an essential resource for human life, but is also a limited resource. The objective of this study is to determine the optimum price for municipal water from the Metropolitan Waterworks Authority (MWA) by using an average incremental cost model so the price from calculation will reflect both efficient resource allocation and the opportunity cost. This study considers forecasting water sales consumption by using: the ARIMA model; investment cost in the ninth investment waterworks projects; and projected operating costs in the period of 2015-2024.

 

คลิกเพื่อโหลดบทคัดย่อ (PDF)