การค้าระหว่างประเทศช่วยลดการคอร์รัปชั่นได้จริงหรือไม่ : กรณีศึกษาประเทศในทวีปเอเชีย [MBE, 2552]


บทคัดย่อ: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางต่อการพัฒนาประเทศ การคอร์รัปชั่นมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไปตลอดเวลา การขจัดคอร์รัปชั่นให้หมดสิ้นไปจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก สิ่งที่ทำได้คือ การลดคอร์รัปชั่นให้มีน้อยลงหรือมีน้อยที่สุดนั่นเอง โดยทำให้กิจกรรมคอร์รัปชั่นมีต้นทุนสูงขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน เพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตาม หากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศยังไม่มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพแล้ว การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอาจไม่เกิดขึ้น ...