ผลกระทบของการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย (MFE,2557)

ผลกระทบของการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย

The Effect of Liquidity Maintenance to Profitability of Thai Commercial Banks

นายอัครพนธ์ วงศ์ไตรโพธิ์ รหัสนักศึกษา 5610323018 
นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) รุ่น 5

บทคัดย่อ

ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทย งานวิจัยชิ้นนี้พบว่า หากจำแนกธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่าการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดมีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรในทิศทางตรงกันข้ามในทุกกลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ซึ่งมีผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยยสำคัญทางสถิติ

คำสำคัญ สินทรัพย์สภาพคล่อง ความสามารถในการทำกำไร และธนาคารพาณิชย์ไทย