รศ.ดร.โกเมน จิรัญกุล

KOMAIN JIRANYAKUL

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่ง

บริหารการศึกษา

ห้องพัก

โทรศัพท์

อีเมล์

: โกเมน จิรัญกุล

: รองศาสตราจารย์

: -

: Ph.D. (Economics), Texas A&M University , USA

: โชน D ห้อง D10 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

: 02-727-3183

:

Research Interests:

Financial Economics, Investment Analysis, Macroeconomics

ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

บรรยายวิชา

: DE9301 Asset Pricing Theory

Komain Jiranyakul-Google Scholar Citations

Komain Jiranyakul-IDEAS Ranking