รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์

RACHAIN CHINTAYASANGSAN

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่ง

บริหารการศึกษา

ห้องพัก

โทรศัพท์

อีเมล์

: ราเชนทร์  ชินทยารังสรรค์

: รองศาสตราจารย์

: -

: Ph.D. (Economics), University, of Hawaii, USA

: โชน D ห้อง D09 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

: 02-727-3190

:

Research Interests:

Applied Economics, Macroeconomics, Econometrics

ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

บรรยายวิชา

: ศม.4000 หลักเศรษฐศาสตร์