ผลกระทบจากความผันผวนของการค้าและการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกับอัตราการเจริญเติบทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ [MBE, 2552]


บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์หลักของงานศึกษาชิ้นนี้เพื่อทำการศึกษาเชิงประจักษ์ถึงผลกระทบจากความผันผวนของการค้าและการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ โดยใช้ข้อมูล 98 ประเทศทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวบรวมในช่วงเวลา พ.ศ.2523-2547 โดยแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษาพัฒนาจากแบบจำลองของ Barro (1996: 1-55) และ Borensztein, Gregorio and Lee (1998: 115-135) ผลการศึกษาพบว่า ...