กลยุทธ์การทำอาบิทราจและการเก็งกำไรส่วนต่างจากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษายางแผ่นรมควันชั้น 3 [MBE, 2552]


บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของภาคนิพนธ์นี้คือการศึกษากลยุทธ์การแสวงหากำไรในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ซึ่งทำการศึกษาและทดลองซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สยางแผ่นรมควันชั้น 3 โดยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ศึกษาถึงกลยุทธ์การทำอาบิทราจแบบ Carry trade และ 2) ศึกษากลยุทธ์การเก็งกำไรส่วนต่างราคาของสัญญาฟิวเจอร์สที่มีเดือนส่งมอบต่างกัน (Calendar spread) ...