ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

DIREK PATMASIRIWAT

 

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

การศึกษา

ห้องพัก

Office Hours

หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

 

 

: ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

: ศาสตราจารย์

: Ph.D (Economics), University of Georgia. USA

: โชน B ห้อง B07 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

:

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3650

:


Research Interests:
Public Economics, Local Public Finance, Environmental Economics, Applied Econometrics

ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

: วิชา ศม.7100 การออกแบบและวิธีวิจัย

:

: