หลักสูตรมหาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน

วิธีการสมัครภาคพิเศษ

รับสมัคร ภาค 1 ของทุกปีการศึกษา

 • กรณีที่ 1 รับสมัครประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม ของทุกปี
 • กรณีที่ 2 รับสมัครประมาณเดือนกันยายน – มกราคม ของทุกปี
กรณีที่ 1 รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานทางการเงิน เข้าศึกษาชั้นปริญญาโท โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาใดสาขาวิชา หนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้วเท่านั้น กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีเอกสาร ดังนี้
  1.1 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยติดต่อที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  1.2 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่ :
  Educational Service Division,
  National Institute of Development Administration,
  118 Serithai Road, Klong Chan,
  Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
  Facsimile : (662) 377-7477

  หมายเหตุ สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ 1 และข้อ 2 ได้อย่างช้าที่สุดในวัน เปิดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน ในหน่วยงานของสถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นับตั้งแต่วันอนุมัติปริญญาถึงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักศึกษา และไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถึงแม้ว่าสถาบันประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
วิธีการคัดเลือก
 1. คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
  คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก การแนะนำตัวและการแสดงถึงจุดประสงค์ในการเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสามารถทำเป็น วีดีโอแนะนำตัว ความยาวประมาณ 2 นาที ซึ่งนักศึกษาจะต้องนำข้อมูลลงแผ่น CD หรือ จัดทำหนังสือแสดงจุดประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตร ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4
  ดังนั้น ผู้สมัครควรจัดทำมาให้เรียบร้อย เนื่องจากคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์จากเอกสารเหล่านี้ และจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ที่สมัครจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ทุกคน
 2. คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  การคัดเลือกพิจารณาในสองลักษณะ คือพิจารณาข้อมูลในใบสมัครและการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
  2.1 การพิจารณาใบสมัคร
  คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของผู้สมัคร เช่น สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ โอกาสในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
  ดังนั้นผู้สมัครควรกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองให้สมบูรณ์และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
  2.2 การสัมภาษณ์
  คณะกรรมการคัดเลือกจะทำการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถ และความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัครที่ทราบได้จากการสัมภาษณ์ เช่น ความเชื่อมั่นในตัวเอง การแสดงออกทางท่วงทีวาจา ความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการเป็นนักวิเคราะห์ ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็น ความเข้าใจในการอ่านบทความภาษาอังกฤษ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ความสนใจในเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญ ความตั้งใจและความพร้อมในการเรียน เป็นต้น
หมายเหตุ

การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบันฯ ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความอย่างสมบูรณ์
 2. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) จำนวน 3 ชุด (สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งสำเนาใบแสดง ผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย )
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 5. คลิปวีดีโอแนะนำตัวและจุดประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตร (CD 1 แผ่น) หรือ หนังสือแสดงจุดประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตร (Statement of Purpose) (เขียน/พิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 ไม่มีแบบฟอร์ม)
 6. หนังสือรับรองการทำงานและระยะเวลาปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
การขอรับใบสมัคร
 • กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคาร 6 ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สั่งพิมพ์ใบสมัครจาก :
  Website ของกองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th/
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลขหมายโทรศัพท์ 0-2727-3365 , 0-2727-3376, 0-2727-3180 e-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
การสมัครสอบคัดเลือก
 • ผู้สนใจยื่นใบสมัครคัดเลือกพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 1


 

กรณีที่ 2 รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป (สาขาใดก็ได้) เข้าศึกษาชั้นปริญญาโท โดยวิธีคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ศึกษา ครบถ้วนตามหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้วเท่านั้น กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีเอกสาร ดังนี้
  1.1 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยติดต่อที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  1.2 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจาก ต่างประเทศ) โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่ :
  Educational Service Division,
  National Institute of Development Administration,
  118 Serithai Road, Klong Chan,
  Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
  Facsimile : (662) 377-7477

  หมายเหตุ สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ 1 และข้อ 2 ได้อย่างช้าที่สุดในวัน เปิดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และหมดสิทธิ์ เข้าศึกษาในสถาบัน
 2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นับตั้งแต่วันอนุมัติปริญญาถึงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักศึกษา และไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถึงแม้ว่าสถาบันประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
วิธีการคัดเลือก

วิธีการคัดเลือกประกอบด้วยการสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง และพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ จากหลักฐานประกอบการรับสมัคร

หมายเหตุ

การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบันฯ ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความอย่างสมบูรณ์
 2. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) จำนวน 3 ชุด (สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งสำเนาใบแสดง ผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย )
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 5. คลิปวีดีโอแนะนำตัวและจุดประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตร (CD 1 แผ่น) หรือ หนังสือแสดงจุดประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตร (Statement of Purpose) (เขียน/พิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 ไม่มีแบบฟอร์ม)
 6. หนังสือรับรองการทำงานและระยะเวลาปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
การขอรับใบสมัคร
 • กองบริการการศึกษา อาคารนรธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคาร 6 ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สั่งพิมพ์ใบสมัครจาก :
  Website ของกองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th/
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลขหมายโทรศัพท์ 0-2727-3365 , 0-2727-3376, 0-2727-3180 e-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
การสมัครสอบคัดเลือก
 • ผู้สนใจยื่นใบสมัครคัดเลือกพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 1