แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
Master of Economics Program in Financial Economics
ชื่อปริญญา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
Master of Economics (Financial Economics)
M.Econ. (Financial Economics)
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

โครงสร้างหลักสูตรแผน ก
(ทำวิทยานิพนธ์)

โครงสร้างหลักสูตรแผน ข

1. หมวดวิชาเสริมพื้น
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาพื้นฐาน
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเอก
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
5. หมวดวิชาเลือก
-
6 หน่วยกิต
6. วิชาค้นคว้าอิสระ
-
3 หน่วยกิต
7. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
-
8. สอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรู้
รวม
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต


 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

 สพ 4000   พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                             3  หน่วยกิต

 (ไม่นับหน่วยกิต)

 ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา      3  หน่วยกิต

 (ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 5001  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเศรษฐมิติเบื้องต้น                      3  หน่วยกิต

ศก 6xxx   วิชาหลัก (วิชาที่ 1)                                                         3  หน่วยกิต

ศก 6xxx   วิชาหลัก (วิชาที่ 2)                                                         3  หน่วยกิต

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

 ภส 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 5002  การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงินและเศรษฐมิติประยุกต์          3  หน่วยกิต

ศก 6xxx  วิชาหลัก (วิชาที่ 3)                                                          3  หน่วยกิต

ศก 6xxx  วิชาหลัก (วิชาที่ 4)                                                          3  หน่วยกิต

ศก 7xxx  วิชาเอก (วิชาที่ 1)                                                           3  หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ศก 7xxx   วิชาเอก (วิชาที่ 2)                                                          3  หน่วยกิต

ศก 9004  วิทยานิพนธ์                                                                   3  หน่วยกิต

รวม               6  หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

ศก 9004  วิทยานิพนธ์                                                                   9  หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษา แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

 สพ 4000   พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                             3  หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา      3  หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 5001  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเศรษฐมิติเบื้องต้น                      3  หน่วยกิต

ศก 6xxx   วิชาหลัก (วิชาที่ 1)                                                         3  หน่วยกิต

ศก 6xxx   วิชาหลัก (วิชาที่ 2)                                                         3  หน่วยกิต

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 5002  การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงินและเศรษฐมิติประยุกต์          3  หน่วยกิต

ศก 6xxx  วิชาหลัก (วิชาที่ 3)                                                          3  หน่วยกิต

ศก 6xxx  วิชาหลัก (วิชาที่ 4)                                                          3  หน่วยกิต

ศก 7xxx  วิชาเอก (วิชาที่ 1)                                                           3  หน่วยกิต

 

ปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน

ศก 7xxx   วิชาเอก (วิชาที่ 2)                                                          3  หน่วยกิต

ศก 71xx   วิชาเลือก                                                                     3  หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ศก 7xxx   วิชาเอก (วิชาที่ 3)                                                          3  หน่วยกิต

ศก 7xxx   วิชาเลือก                                                                      3  หน่วยกิต

ศก 9000  การค้นคว้าอิสระ                                                                  3  หน่วยกิต