ดร.สุธาวัลย์ พกฤษ์อำไพ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งงาน

สถานที่ทำงาน

การศึกษา

โทรศัพท์

E-mail

: สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ

:

:

: ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

: Ph.D.คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

: 0-2579-5355 ต่อ 1512

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน