ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

 

Teaching : เอกสารประกอบการสอน

  • Course Outline

Education:

·         BS. Economics, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (1996)
·         MS. Business Administration (Policy Economics), University of Illinois, Urbana-Champaign, USA (1998)
·         Ph.D. Economics, Georgia State University, Atlanta GA. USA. (2002)

Research Interests:

·         International Economic Relations
·         International Business and Multinational Corporation
·         Long-Run Competitiveness and Macroeconomic Growth
·         Industrial Organization
·         Strategic Economics and Planning
·         Labor Economics, Real Estate and Property Economics, Entertainment Economics

Research Publication:

·         A Critical Review of the Economic Freedom of the World Index, with Reference to Thailand and the Freedom to Exchange with Foreigners
·         A Perspective of the Thai Experience with Domestic Financial Architecture, Macroeconomic Volatility, and Financial Institutions
·         An International Duopoly Model of Multinational Enterprise and Exchange Rate Pass-Through Strategy: Business Implications and Policy Debates
·         Analyzing the Benefits of Joining the Asia-Pacific Trade Agreement (APTA) for Malaysia, Thailand, and Vietnam
·         Competitiveness, Income Distribution, and Growth in Thailand: What Does the Long-run Evidence Show?
·         Does AFTA Create More Trade for Thailand? An Investigation of Some Key Trade Indicators
·         Economic Contribution of Migrant Workers to Thailand
·         Exchange Rate Pass-Through in Thailand’s Import Industries
·         Financial Instability, Banking Crisis, and Growth Volatility in Thailand: An Investigation of Bi-Directional
·         Foreign Direct Investment Operations and Exchange Rate Pass-Through Strategies: An Analysis from Spatial Panel Data
·         Is AFTA a Trade Creation or a Trade Diversion for Thailand? An Investigation from Trade Indicators
·         Labour-Market Issues Under Trade Liberalization: Implications for Thai Workers
·         Macro Volatility and Financial Crisis in Thailand: An Investigation from National Income Identity
·         Potential Gains to Thailand from Joining the Bangkok Agreement Preferential Trade Arrangement
·         The Comprehensive Study of the Potential Gains to Thailand from Acceding to the Bangkok Agreement
·         The Impacts of the Thailand-U.S. Free Trade Agreement on theAutomotive Industry Gains from Trade, Adjustments Needed, and Employment Implications
·         The Real Estate Cycle and Real Business Cycle: Evidence from Thailand
·         Using Past Experiences to Develop an Early Warning System for Thailand’s Property Market
·         Why Thai SMEs do not register for IPRs?: A Cost-Benefit Comparison and Public Policies
·         แนวคิดของการลงทุนจากต่างประเทศ: FDI Flows: A Critical Concept
·         กรอบของระบบการเงินในระดับจุลภาค (Micro-Financial System Framework)
·         การเชื่อมโยงของภาคเกษตรกรรมต่อระบบเศรษฐกิจไทย (The Linkages of Agriculture to the Thai Economy)
·         ความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการหมอดู (Willingness to Pay to the Fortune Teller)
·         ความสุขจากทุนทางสังคม: กรณีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกาญจนบุรี
·         แนวคิดจากทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ สำหรับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีทวิภาคีของไทย
·         ผลกระทบของการค้าเสรีภาคบริการต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Service Liberalization in Thailand: A Case Study of Tourism Industry)
·         ระบบการเตือนภัยด้านที่อยู่อาศัย
·         Domestic Financial Architecture, Macroeconomic Volatility, and Financial Institutions: Perspective on the Thai Experience
·         Labour Market Implications in Thailand under AFTA and Other Trade Liberalizations
·         Multinational Corporations and International Capital Flows: Theories and Concepts
·         Research on Second Hand Car Trading in the ASEAN Region: Market of Thailand
·         Second Hand Car Trading in Thailand: Policies and Well-Being
·         ผลการวิจัยฉบับย่อ โครงการติดตามประเมินผลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จากเงินรายได้ส่วนเกินของการออกสลากเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว
·         การเปิดเสรีของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (Service Liberalization of Movie Industry in Thailand)
·         An Estimation of Real Estate Cycle: What are the Determined Factors?
·         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Thai SMEs and their Management of Intellectual Property Rights)
·         Challenges and Obstacles of Small and medium Enterprises Under a Creative Econnomy : The Case of thailand

Curriculum Vitae

Teaching: