รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

SASATRA SUDSAWASD

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

การศึกษา

ห้องพัก

Office hours

 

หรือ

โทรศัพท์

อีเมล์

 

: ศาสตรา  สุดสวาสดิ์

: รองศาสตราจารย์

: Ph.D., Georgia State University, Atlanta, USA.

: โชน D ห้อง D01 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

: วันจันทร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.

: วันอังคาร เวลา 14.00 - 16.30 น.

: โดยการนัดหมาย

: 02-727-3191

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


Research Interests:
International Economics , Public Economics , Applied Economics
Curriculum Vitae