ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

รหัส : NER0601012555

การพัฒนาดัชนีและตัวชีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภาคของประเทศไทย วิชิต หลอจีระชุณห์กุล, จิราวัลย์ จิตรถเวช
ความเหลื่อมล้ำของโอกาสการศึกษาและมาตรการคลังเพื่อขยายโอกาสการศึกษาให้เยาวชนยากจน ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, สุวิมล เฮงพัฒนา, พุดตาน พันธุเณร
ปรากฎการณ์ภาพลวงตาทางการคลัง : บทวิเคราะห์ทัศนคติทางการคลังของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ./ถถภ วีระศักดิ์ เครือเทพ
ปัญหาการจัดการกองทุนการออม และสวัสดิการชุมชน สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัยม สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล
วิเคราะห์รายจ่ายสาธารณะของ 50 สำนักงานเขต กทม. ปี พ.ศ. 2542-2552 พิชิต รัชตพิบุคภ