ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2550

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

รหัส : NER..........................