ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2552

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

รหัส : NER..........................