บรรณาธิการบริหาร

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กองบรรณาธิการบริหารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์


1. ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ

2. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ กองบรรณาธิการ

3. ศาสตราจารย์ ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กองบรรณาธิการ

4. ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา กองบรรณาธิการ

5. รองศาสตราจารย์ ดร.โกเมน จิรัญกุล กองบรรณาธิการ

6. Professor Keunjae Lee กองบรรณาธิการ

7. Professor Kangkook Lee กองบรรณาธิการ

8. Professor Shuji Matsuno กองบรรณาธิการ

9. Professor Toshiaki Yamai กองบรรณาธิการ

10. Professor Mei Linhai กองบรรณาธิการ

11. นายสงคราม ไชยแก้ว ผู้ช่วยกองบรรณาธิการและผู้ประสานงาน