เกี่ยวกับวารสาร


 

สำหรับผู้เขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาการเศรษฐศาสตร์กิจปริทรรศน์ (NIDA Economic Review)

1) วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ หรือ NIDA Economic Review Journal เป็นวารสารราย 6 เดือน

(มกราคม – มิถุนายน, กรกฎาคม – ธันวาคม) กำหนดพิมพ์ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ฉบับที่ 2 เดือน

กรกฎาคม รับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2) เรื่องที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นงานวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะหรือด้านอื่น ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3) บทความเป็นประเภทบทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Journal Article) รวมถึง
บทความปริทัศน์ (Review Article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทวิจารณ์บทความ

(Article Review)

4) บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ จะได้รับการประเมินอย่างเคร่งครัดจากกองบรรณาธิการและ

จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ท่าน ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นสิ้นสุด

5) บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น

6) บทความต้องมีองค์ประกอบ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่น้อยกว่า 150 คำและไม่เกิน 250 คำ และคำสำคัญ (keywords) จำนวน 3-5 คำ มีชื่อผู้เขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมระบุตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) คุณวุฒิสูงสุด และสถานที่ทำงานของผู้เขียนทุกคน  และเพื่อปกปิดตัวตนของผู้เขียน กรุณาอย่าระบุชื่อและความเชื่อมโยงถึงผู้เขียนในบทความ โปรดแนบข้อมูลของผู้เขียนในเอกสารแยกต่างหาก

7) ต้นฉบับต้องพิมพ์บนกระดาษ A4 แบบหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 25 หน้า ภาษาไทยใช้อักษร Browallia New ขนาด 16 pt. ภาษาอังกฤษใช้อักษร Time New Roman ขนาด 12 pt. เว้นระยะ 1 บรรทัด (Single Space)

8) ต้นฉบับบทความให้ส่งถึงบรรณาธิการผ่านระบบของเว็บไซต์ http://econ.nida.ac.th (E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )

9) การเขียนเอกสารอ้างอิง ให้ใช้การอ้างอิงระบบ นาม-ปี (Name-year System) ด้วยการระบุ ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง  ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่พิมพ์  เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) และเลขหน้าที่อ้างอิง  ทั้งนี้  ปีที่พิมพ์ให้ใช้ปีที่พิมพ์  เมื่ออ้างอิงหนังสือภาษาไทย  และปี ค.ศ. เมื่ออ้างอิงหนังสือภาษาอังกฤษ  ดังนี้ (ชื่อผู้แต่ง,  ปีที่พิมพ์:  หน้าที่อ้างอิง) ตัวอย่าง (สงคราม ไชยแก้ว, 2539: 65), (ไกรสีห์ ณ สงขลา,  2540: บทคัดย่อ),  (Mason and Fosher,  1997:  125-135), (Salmon,  1984:  12)

10) การเขียนเอกสารอ้างอิง  ให้เรียงลำดับตามตัวอักษร แสดงเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ  โดยมีรายละเอียดการลงเอกสารอ้างอิง  ดังนี้

หนังสือ

ชื่อผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อเรื่อง  ครั้งที่พิมพ์.  สถานที่พิมพ์:  สำนักพิมพ์.

สกล  แสนประเสริฐ.  (2541).  การประเมินมูลค่าเศรษฐกิจ.  กรุงเทพมหานคร:  สำนักพิมพ์ พีเอ การพิมพ์.

Dalet, Kile. (1970). Economic Relation at work: The Dynamic of Organization Behavior. New York: Mc-Hill.

บทความในวารสาร

ชื่อผู้เขียน.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร.  ปีที่ (เดือน):  เลขหน้า.

Egoof, J.  and Fitwatrick, A.  (1999).  Vocationally Oriented Language  Learnig.

Learning Teaching Journal. 35 (June):  225-245.

เว็บไซต์

Available at http://www.thaibdc.or.th/articles (accessed 3 january 2005).

Lynch, T.  (1997).  DS8  trials and tribble-actions review.  Retrieved October 8, 1997,

From Psi Phi:  Bradley’s Science Fiction Club Web site

http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS8/ep/504r.html

 

Mershon, D.H. (1999, January-Febuary). Star Trek on the brain: Alien minds,

Human  minds.  American Scientist,  85,  484. Retrieved July 28 2000, from

Expanded Acadmic ASAP database.