การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาคณะพัฒน่การเศรษฐกิจ

นายจิรัฐ เจนพึ่งพร นักศึกษาคณะพัฒนการเศรษฐกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนโยบายกำหนดราคาพลังงานทดแทน : กรณีน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี 0 บี 2 บี 3) และไบโอดีเซล บี 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์