นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ของประเทศเวียดนาม
Title:      นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ของประเทศเวียดนาม
Categories:      Volume 12 Number 1 (january 2018)
BookID:      NER-1201012018-4
Authors:      ชญานี ชวะโนทย์
ISBN-10(13):      ISSN 1906 - 2540
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:     

อุตสาหกรรมให้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลางประสิทธิภาพในโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและเชิงสถาบันที่จะสนับสนุนการพัฒนาด้านสอดคล้องกับประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าว มีความไม่พร้อมและไม่มีให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนในประเทศ และบริษัทต่างชาติไม่เท่าเทียมกัน และไม่มากขึ้น แต่ยังขาดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ มีนโยบายที่ เอื้อประโยชน์ในการแข่งขันของเวียดนามจะสูงขึ้นและมีการส่งออกสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตขั้นกลางและสูงงานวิจัยที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาผลของการพัฒนาอุตสาหกรรมของเวียดนาม ซึ่งพบว่าแม้ความสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ (New Structural Economics) มาวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนจากต่างประเทศที่มีผลต่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยใช้กรอบแนวคิดใหม่ของการDoi Moi ที่เน้นบทบาทของภาคเอกชนที่มากขึ้น การกระจายอ

Book owner:      admin-th