การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายเพื่อการปรับปรุง การให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย
Title:      การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายเพื่อการปรับปรุง การให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย
Categories:      Volume 10 Number 1 (january 2016)
BookID:      NER-1001012016-4-1
Authors:      ก้องภพ โนนสืบเผ่า และ อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
ISBN-10(13):      -
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:     

person. International passengers are willing to pay an additional fare of 387.07 baht per person.class passenger train, Thai passengers are willing to pay an additional fare of 241.02 baht peran extra fare of 527.10 baht per person. Regarding to the safety improvement on the secondimprovement on the second class passenger train. International passengers are willing to paypassengers are willing to pay an extra fare of 296.80 baht per person for the cleanliness(600 Thais and 300 foreigners) on the second class passenger train, our results show that Thaisurvey was carried out during the period December 2013 to April 2014. From 900 respondentssecond class passenger train in the State Railway Authority of Thailand. A contingent valuationThis paper aims estimating a willingness to pay for cleanliness and safety improvement on the

Book owner:      admin-th