การศึกษาเศรษฐศาสตร์ของไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Title:      การศึกษาเศรษฐศาสตร์ของไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Categories:      Volume 10 Number 1 (january 2016)
BookID:      NER-1001012016-5
Authors:      กุลลินี มุทธากลิน
ISBN-10(13):      -
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:     

seriously reexamined and rethought.the content of economics as well as economics education in Thailand could and should besame questions to economics education as various groups in Western countries. For this reason,students at Chulalongkorn University particularly undergraduate students also raised theseparation from the economic reality that the world was facing. This study found that economicshow a neoclassical economics had begun to be dominated economics at the expense of aPost-Crash Economics Societyand Cambridge Society for Economic Pluralismhave examinedUnited States and United Kingdom such as the Post-autistic Economics Movement, Econ 4,Recently, a growing number of top economists and economic students in France, theto arcane mathematical models with the purpose of training personnel and specialistsin economics.in Thailand is emphasis on neoclassical-Keynesian synthesis economic theory which confinesthe United States. The most striking characteristic of the content of economic coursesEconomics education in Thailand has been influenced and shaped by Western countries particularly

Book owner:      admin-th