สิทธิประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินของบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
Title:      สิทธิประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินของบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
Categories:      Volume 10 Number 1 (january 2016)
BookID:      NER-1001012016-2
Authors:      ภัททา เกิดเรือง
ISBN-10(13):      -
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:     

มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตให้สามารถรักษากำลังคนและดึงดูดผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานปรับปรุงระบบสวัสดิการโดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน เพื่อข้าราชการทั้งในด้านมูลค่าของสิทธิประโยชน์และความมั่นคงในชีวิต ดังนั้นภาครัฐจึงควรที่จะแก้ไขปัจจุบันนั้นไม่สามารถเทียบเคียงได้กับสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการได้รับจากสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการแสดงให้เห็นว่า สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับในรวมที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เป็นผลมาจากสวัสดิการรักษาพยาบาลตลอดชีพปีขึ้นไป นอกจากนี้ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวมตลอดชีพที่ข้าราชการได้รับยังสูงกว่าผลประโยชน์รวมที่ขา้ ราชการไดรั้บยังคงมีมูลคา่ มากกวา่ ผลประโยชนร์ วมที่พนักงานไดรั้บโดยเฉพาะในกลุม่ อายุ 50ของพนักงานมหาวิทยาลัยจะสูงกว่าเงินเดือนของข้าราชการในอัตรา 1.5-1.7 เท่าก็ตามแต่ผลประโยชน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหิดลเป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ถึงแม้ว่าอัตราเงินเดือนเริ่มต้นสิทธิประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการได้รับโดยใช้ประโยชน์ที่ข้าราชการได้รับจากสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตลอดจนเปรียบเทียบผลรวมของตัวเงินด้านการรักษาพยาบาลที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับจากสวัสดิการประกันสังคมและสิทธิแก่พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยคำนวณสิทธิประโยชน์ที่ไม่เป็นบทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นเรื่องความเหลื่อมลํ้าในการจ่ายค่าตอบแทนและให้สวัสดิการ

Book owner:      admin-th