งบประมาณการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน:ข้อค้นพบในประเทศไทย
Title:      งบประมาณการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน:ข้อค้นพบในประเทศไทย
Categories:      Volume 9 Number 2 July 2015
BookID:      0902072015-4
Authors:      ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ และ ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ISBN-10(13):      ISSN 1906 - 2540
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook