หนังสือ
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
cover การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ 0   20795
cover คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสด์ 0   19422
cover จุลเศรษฐศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ 0   18415
cover เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬ 0   20510
cover เศรษศาสตร์นโยบายสาธารณะ economics of public Pollicy 0   30872