หนังสือ
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
cover การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ 0   20341
cover คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสด์ 0   19167
cover จุลเศรษฐศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ 0   18208
cover เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬ 0   20101
cover เศรษศาสตร์นโยบายสาธารณะ economics of public Pollicy 0   30728