หนังสือ
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
cover การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ 0   19782
cover คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสด์ 0   18374
cover จุลเศรษฐศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ 0   17605
cover เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬ 0   19315
cover เศรษศาสตร์นโยบายสาธารณะ economics of public Pollicy 0   29179