FAQ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

FAQ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

   1. ค่าใช้จ่ายภาคปกติ ตลอดหลักสูตรประมาณ 99,000 บาท

   2. ค่าใช้จ่ายภาคพิเศษ ตลอดหลักสูตรประมาณ 210,000 บาท (รวมค่าเอกสารประกอบการสอน)

   • ตามแผนการเรียนของภาคปกติ ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ปี

   • ตามแผนการเรียนของภาคพิเศษ ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 1 ปีครึ่ง – 2 ปี

   • เริ่มนับประสบการณ์การทำงานหลังจากวันสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจนถึงวันเปิดภาคเรียน

   • เริ่มนับประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ก่อนจบปริญญาตรีจนถึงวันเปิดภาคเรียน และต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

   • สมัครเข้ากรณีปกติ นักศึกษาต้องสมัครสอบข้อเขียน และนำคะแนนข้อเขียนที่ผ่านเกณฑ์ มายื่นในการสมัครสอบสัมภาษณ์

   • สมัครเข้ากรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1 และประเภท 2 นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป สามารถยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ได้ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

   • ภาคปกติ สอบข้อเขียน(ข้อสอบแบบปรนัย) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   • ภาคพิเศษ สอบข้อเขียน(ข้อสอบแบบปรนัย) ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

   • ภาคปกติ สัปดาห์ละ 12 ชม. ขึ้นอยู่กับตารางเรียน อาจอยู่ระหว่าง 2 – 4 วัน

   • ภาคพิเศษ วันธรรมดาเย็น สัปดาห์ละ 9 ชม. ช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น.

   • ภาคพิเศษวันเสาร์ – อาทิตย์  สัปดาห์ละ 9 ชม. เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์

   • เข้าศึกษาภาค 1 ของทุกปี (ส.ค. – ธ.ค.) เปิดรับสมัครภาคปกติ /ภาคพิเศษวันธรรมดาเย็น / ภาคพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์

            ภาคปกติ ประมาณเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม

            ภาคพิเศษ ประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนกลางเดือนมิถุนายน

   • เข้าศึกษาภาค 2 ของทุกปี (ม.ค. – พ.ค.) เปิดรับสมัครภาคปกติ /ภาคพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์

            ภาคปกติ ประมาณเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน

              ภาคพิเศษ ประมาณกลางเดือนมิถุนายน – เดือนเดือนตุลาคม

   • ทุนการศึกษามีให้เฉพาะภาคปกติ

   • ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.30 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

   • ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 2 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.30

   • ทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MOU) ประเภทที่ 1 ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความสัมพันธ์หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางสถาบัน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

   • ทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MOU) ประเภทที่ 2 ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความสัมพันธ์หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางสถาบัน จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ซึ่งในแต่ละภาคผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00

   • ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ขอทุน ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน และหากมิใช้เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคแรกจะต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมของภาคก่อนไม่น้อยกว่า 3.00